zofim.org.il
  
 


 
שבט החורש
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט החורש » תנועת הצופים

תנועת הצופים פורסם בתאריך 1/11/2007

       

 הכל על תנועת הצופים

 

 האידיאולוגיה של תנועת הצופים מורכבת מהרבה מסמכים שונים כגון: התפיסה הערכית של תנועת הצופים, התפיסה החינוכית, ייעוד התנועה ועוד, כשבגדול, מעל הכל יש את ארבעת ערכי הליבה של הצופים, ערכים שמתווים את הפעילות הצופית.החינוך בתנועת הצופים התחיל עוד מתנועת הצופים העולמית שהתפתחה על ידי הלורד באדן פאוול בתחילת המאה שעברה באנגליה, וקיבלה שינויים ותספות מקומיים פה בארץ עם השנים.

ערכי הליבה של הצופים 

ארבעה ערכים מרכזיים מובילים את תנועת הצופים בעשייה היום יומית, אלו הם ערכים העומדים מעל לכל דבר אחר ומהווים עמודי היסוד של האידיאולוגיה בתנועת הצופים העבריים בישראל ואלו הם:

א. מעורבות חברתית

נכונות של הפרט והקבוצה לפעול מתוך תחושה של אחריות ליצירת חברה טובה יותר. אם על ידי אזרחות פעילה ו/או התנדבות לטובת החברה והקהילה.

ב. רב תרבותיות

חשיבות הייחודיות של תרבויות שונות במיוחד בישראל כמדינה קולטת עלייה והטרוגנית באוכלוסייתה, ועל כל אדם להבין שניתן להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהות תרבותית ולנוע בחופשיות ביניהם.

ג. דמוקרטיה

כתפיסת עולם המאמינה שהחברים בצופים בפרט ובמדינה ובכל תחומי החיים בכלל שותפים בקביעת המדיניות בראש ובראשונה על ידי בחירות. כל זאת ללא תלות במוצא, מין, גזע, דת וכיוצא באלו.

ד. זהות יהודית

זהות הינה מרכיב אישיות חשוב באדם, כך כתנועת נוער ציונית בישראל נבקש להעמיק את הקשר עם אורח החיים ומושגים בסיסיים בדת היהודית וביניהם: מעגל החיים, סמלים, ארון הספרים היהודי, ערכים, חגים ומועדים.

 עשרת דיברות הצופה

בתנועת הצופים ברחבי העולם נערכו "עשרת הדיברות" לצופה בסגנון פשוט ומובן לילד ובנוסח של "מצוות עשה", שכן הדגשת החיוב עדיפה על פני השלילה. והרי "הדיברות" (או "המידות") בתרגומם לפי הנוסח המקובל בתנועת הצופים העבריים בישראל:

1. הצופה - דברו אמת.

 2. הצופה נאמן לעמו, לארצו, למדינתו ולשפתו.

3. הצופה חבר מועיל בחברה. אוהב עבודה ועוזר לזולת.

4. הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה.

5. הצופה אדיב.

6. הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם.

7. הצופה איש משמעת.

8. הצופה אינו נופל ברוחו, ובצר לו מצטחק.

9. הצופה חסכן.

10. הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו

 המנון הצופה 

 היה נכון למלא חובתך
נאמן לעמך ולארצך
בכל עת לזולת תעזור
חוקתך הצופה שמור תשמור

היה נכון, נכון תמיד
היה נכון, נכון תמיד
היה נכון חוקתך, לשמור